Arkivkatalog - ASTA på nett

  Utskriftsvennlig versjon

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) ivaretar arkivdepot funksjonen for Sola kommune. Eldre og avsluttet arkivmateriale er å betrakte som viktig lokalhistorisk kildemateriale. Det er altså en kulturskatt som det er viktig å gjøre kjent. Alle arkivdepot institusjoner plikter å ha arkivkataloger som gir oversikt over det eldre og avsluttede arkivmaterialet som institusjonen forvalter. For å få til en arkivfaglig forsvarlig forvaltning av denne typen kulturskatt bruker IKA et database basert katalogsystem som heter ASTA. For å forbedre formidlingen, tilgjengligheten og bruken av denne kulturskatten har vi gjort et uttrekk av sentrale tabeller i denne databasen og gjort disse dataene søkbare i en database på Internett.

Kommunen opprettes som forvaltningsorgan i 1837. Splittes i forbindelse med etableringen av Madla i 1930. Skiftet navn fra Haaland til Sola.

Sola kommune sitt eldre og avsluttede arkivmateriale i denne databasen finner du bak denne linken:

Sola kommune

Det finnes mer materiale enn det som er elektronisk søkbart her. Papirkatalog finnes hos IKA Rogaland og Sentralarkivet i Sola kommune.

Informasjon om katalogdatabasen på Internett på IKA sin hjemmeside bak linken ”Kataloger” i venstremargen: http://www.ikarogaland.no